• 1  Openingswoord door de voorzitter
 • 2  Notulen van de algemene ledenvergadering 2021 
  is niet van toepassing vanwege Corona is er geen jaarvergadering geweest.
 • 3  Kort jaarverslag door de secretaris
 • 4  Financieel verslag over het boekjaar 2021 door de penningmeester.
 • 5  Verslag van de kascommissie mevr. Johanna Hogenes en mevr. Greet Stam
 • 6  Nieuwe kascommissie , aftredend mevr. Greet Stam en benoeming nieuw lid voor de kascommissie.
 • 7  Bestuursverkiezing, aftredend Tonny Sjerps en Jo Gieling,
       beide zijn zij niet meer herkiesbaar,
       Marian Schilder en José Koopman hebben zich beschikbaar gesteld
       om in het bestuur toe te treden.
       Tegen kandidaten kunnen tot 1 week voor de vergadering bij het bestuur worden ingediend
        voorzien van 5 geldige handtekeningen.
 • 8   Informatie vanuit de afvaardiging gemeente Koggenland.
 • 9   Mededelingen.
 • 10 Rondvraag.
 • 11 Sluiting door de voorzitter.
Print Friendly, PDF & Email